STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij
Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.

Polskie
Towarzystwo Geofizyczne
PTGeof.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel. 22 56 94 562

Popularyzacja wiedzy

Zamieszczone są tu informacje o zorganizowanych w ostatnim czasie konferencjach i  seminariach o charakterze krajowym i międzynarodowym, szkoleniu, wykładach, wystawach, kontaktach z władzami lokalnymi i środowiskami naukowymi, ze środkami masowego przekazu, z młodzieżą szkolną i akademicką.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "WSPÓŁCZESNE PROBLEMY KLIMATU POLSKI"

W dniach 6 – 7 czerwca 2019 roku odbyła się w IMGW-PIB w Warszawie konferencja naukowa pt: „Współczesne problemy klimatu Polski” zorganizowana przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geofizycznego we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Pan Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pan Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich, Pan Przemysław Ligenza – Dyrektor IMGW-PIB oraz Pan Rajmund Przybylak – Prezes Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Wsparcia finansowego udzieliło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W Konferencji wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących 14 ośrodków akademickich, 6 instytutów badawczych oraz 2 stowarzyszenia i 1 fundację. Konferencję otworzyła Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTGeof. Pani Prof. Halina Lorenc przedstawiając ideę zorganizowania konferencji. Podczas uroczystego otwarcia obrad dyrektor IMGW-PIB Pan dr Przemysław Ligenza zaprezentował informacje związane ze 100-leciem polskiej służby hydrologiczno-meteorologicznej, natomiast Pan Prof. Rajmund Przybylak przybliżył formy działalności naukowej Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.

Podczas 6 sesji przedstawionych zostało 36 referatów, natomiast w sesji posterowej zaprezentowano 15 plakatów. Ważnym zagadnieniem podjętym podczas poszczególnych sesji była współczesna zmiana klimatu rozpatrywana zarówno w aspekcie skali przestrzennej jak i podejmowanych działań (M. Sadowski, A. Marsz i A. Styszyńska, K. Bartoszek i B.M. Kaszewski, A. Wypych i Z. Ustrnul, M. Jefimow, K. Jarzyna, S. Wereski). Podkreślono także duże znaczenie zmian stosunków wodnych, w tym opadów atmosferycznych dla funkcjonowania środowiska oraz gospodarki (R. Przybylak i in., J. Wibig i W. Radziun, Z. Kundzewicz, B. Czernecki, M. Błaś, M. Świątek i S. Walczakiewicz, K. Banasik i E. Kaznowska, K. Konca-Kędzierska, M. Żelazny, O. Skrynyk, D. Babś i R. Marcinowicz). Poza analizą zmienności warunków termicznych i opadowych autorzy wystąpień podkreślili znaczenie zmian czasowych stosunków radiacyjnych (P. Struzik i in, D. Matuszko i in., J. Krzyścin) oraz analiz synoptycznych (S. Poręba i B. Pietras, M. Kłeczek, B. Czernecki) w badaniach dynamiki klimatu i warunków pogodowych. Podkreślano duże znaczenie poznania przebiegu i częstości występowania niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i klimatycznych (M. Miętus), w tym anomalii termicznych (U. Kossowska-Cezak, R. Twardosz, A. Krzyżewska, P. Jagiełło) i huraganowych prędkości wiatru (S. Walczakiewicz, W. Ożga). W części wystąpień przedstawiano działania adaptacyjne do zmiany klimatu podejmowane w rolnictwie (J. Kozyra) i na obszarach zurbanizowanych (G. Dumieński, E. Jakusik i D. Biernacik, T. Kasprowicz, W. Szymalski, M. Dobek, L. Ośródka i E. Krajny, T. Niedźwiedź i E. Łupikasza, K. Jarzyna). Przedstawiono także problematykę dotyczącą funkcjonowania ekosystemów leśnych (L. Chojnacka-Ożga), bagiennych i rolniczych (K. Fortuniak i W. Pawlak, M. Siedlecki) oraz reakcji roślin dziko rosnących (M. Kępińska-Kasprzak) na zmieniające się warunki pogodowe i klimatyczne.
W przedstawionych podczas konferencji wystąpieniach poruszone zostały istotne z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa i zdrowia człowieka zagadnienia zmian warunków bioklimatycznych (K. Błażejczyk, K. Rozbicka i T. Rozbicki, A. Czerwińska i J. Krzyścin, M. Panfil, S. Wereski).

Końcową częścią Konferencji był panel dyskusyjny, podczas którego podsumowano spotkanie i przedstawiono wnioski wynikające z podjętej tematyki. Podczas panelu dyskusyjnego Pan Bogdan Pomianek z Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa przedstawił aktywność Ministerstwa związaną z działaniami podejmowanymi w związku ze zmianą klimatu i niekorzystnymi dla rolnictwa warunkami pogodowymi. Podsumowania Konferencji dokonał w imieniu Komisji Wnioskowej Pan prof. Zbigniew Ustrnul oraz w imieniu organizatorów Pani Prof. Halina Lorenc.

Zapraszamy do bejrzenia galerii zdjęć

Konferencja jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „NADZWYCZAJNE ZDARZENIA METEOROLOGICZNE I HYDROLOGICZNE NA ZIEMIACH POLSKICH”

Konferencja odbyła się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 25-26 września 2017 r. Została zorganizowana wspólnie przez pracowników Katedry Meteorologii i Klimatologii UŁ oraz Polskie Towarzystwo Geofizyczne. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Profesor dr hab. Antoni Różalski, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Paweł Rowiński oraz Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego  dr inż. Przemysław Łagodzki.  W skład Komitetu Naukowego konferencji weszli przedstawiciele większości oddziałów terenowych: doc. dr Alfred Dubicki z Oddziału Wrocławskiego, prof. Michał Kaszewski z Oddziału Lubelskiego, dr hab. Jacek Leśny z Oddziału Poznańskiego,  dr hab. Halina Lorenc z Oddziału Warszawskiego, prof. Mirosław Miętus z Oddziału Morskiego w Gdyni, prof. Rajmund Przybylak z Oddziału Pomorskiego w Toruniu, prof. Zbigniew Ustrnul z Oddziału Krakowskiego i prof. Joanna Wibig z Oddziału Łódzkiego.

Konferencję rozpoczęła sesja jubileuszowa, podczas której doc. dr Alfred Dubicki przedstawił 70-letnią historię Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, którego Prezesem był przez połowę tego okresu. Po niej nastąpiła przerwa, podczas której aktualny już Prezes Towarzystwa – prof. Rajmund Przybylak wraz z przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego prof. Joanną Wibig zaprosili wszystkich uczestników na tort i lampkę szampana.

Pierwszej sesji merytorycznej, poświęconej rekonstrukcjom klimatu w okresie historycznym, przewodził prof. Kazimierz Kłysik. Przedstawiono w niej cztery referaty. Rozpoczęła dr hab. Halina Lorenz z Oddziału Warszawskiego referatem Jak powstała kronika pt. „Wyjątki ze źródeł historycznych o nadzwyczajnych zjawiskach hydrologiczno-meteorologicznych na ziemiach polskich w wiekach od X do XVI” autorstwa Ryszarda Girgusia i Witolda Strupczewskiego. Następnie prof. Rajmund Przybylak przedstawił Zmiany klimatu Polski i Europy w ostatnim tysiącleciu. Po nim dr Janusz Filipiak przedstawił dwa referaty Najdłuższa w świecie kronika pogodowa (1721 do 1786) Gottfrieda Reygera dla Gdańska jako źródło lepszego zrozumienia zmienności klimatu oraz Rekonstrukcja serii opadów atmosferycznych w Gdańsku w okresie pomiarów instrumentalnych.

Drugiej części tej sesji przewodniczył prof. Rajmund Przybylak. Prxzedstwiono w niej cztery referaty: Wybuch wulkanu Kuwae a warunki pogodowe w Europie Środkowej około połowy XV w. (dr hab. Piotr Oliński), Ekstremalny rok 1540 i jego konsekwencje z perspektywy źródeł historycznych z obszarów polskich i nadbałtyckich (dr hab. Wiesław Nowosad), Przyrosty roczne drzew jako źródło informacji o ekstremalnych zjawiskach meteorologicznych (dr Longina Chojnacka-Ożga) i Współczesne anomalie termiczne na historycznych ziemiach polskich (dr hab. Robert Twardosz).

Drugą sesję merytoryczną poświęcono zmianom i zmienności ekstremalnych zdarzeń klimatycznych oraz hydrologicznych i ich przyczynom. Pierwszej części tej sesji przewodniczyła dr hab. Ewa Bednorz. Zaprezentowano w niej sześć referatów dotyczących ekstremalnych zdarzen termicznych: Anomalie termiczno-opadowe w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Rogowie w latach 1923–2015 (dr Wojciech Ożga), Wieloletnia zmienność letnich ekstremów termicznych w Polsce (dr Agnieszka Wypych), Przestrzenne zróżnicowanie temperatury powietrza w Poznaniu podczas wybranych fal upałów (dr Arkadiusz Tomczyk), Warunki biometeorologiczne podczas wyjątkowo silnej fali upałów w Polsce w sierpniu 2015 roku (dr Agnieszka Krzyżewska), Umieralność podczas warunków skrajnego obciążenia cieplnego w wybranych miastach w Polsce w okresie 1975–2014 (dr Magdalena Kuchcik) i Ekstremalne wartości zmienności z dnia na dzień temperatury powietrza we Wrocławiu w latach 1850–2016 (mgr Tadeusz Bryś).

Druga część tej sesji, prowadzona przez dr hab. Ewę Łupikaszę, rozpoczęła drugi dzień konferencji. Sesja obejmowała zagadnienia metodyczne, zmiany okresu wegetacyjnego oraz stosunków opadowych i wilgotnościowych. Przedstawiono w niej sześć referatów: Istota zjawisk ekstremalnych – metody analizy, występowanie (prof. Mirosław Miętus), Analiza okresu wegetacyjnego oraz dni charakterystycznych na początku XXI wieku w Polsce Północno-Wschodniej (dr Monika Panfil), Krótkoterminowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce (1951–2015) (dr hab. Zuzanna Bąkowska-Bielec), Warstwy opadu podczas wybranych incydentów opadowych na obszarze aglomeracji łódzkiej (mgr Wojciech Radziun), Znaczenie kolumnowej zawartości pary wodnej w kształtowaniu rozkładu przestrzennego rozlewnych opadów atmosferycznych w Polsce (dr hab. Marek Błaś) i Typy cyrkulacji atmosferycznej sprzyjające dużej zawartości pary wodnej w słupie powietrza (PW) w południowo-zachodniej Polsce (dr Hanna Ojrzyńska).

Ostatnią część tej sesji prowadził prof.Mirosław Miętus. Zaprezentowano w niej sześć referatów: Znaczenie barier górskich w występowaniu opadów w Karpatach (prof. Leszek Starkel), Zjawisko niżówki jako wyznacznik okresu suszy hydrologicznej w zlewni dolnej Odry i rzek Przymorza Zachodniego (dr inż. Radosław stodolak), Opady atmosferyczne w Łodzi na tle poziomych gradientów termicznych (dr Piotr Piotrowski), Jeżeli nie NAO, to co? – Wpływ regionalnych typów cyrkulacji na temperaturę powietrza w Polsce w sezonie letnim (dr hab. Ewa Bednorz), Ekstremalne inwersje temperatury minimalnej w przygruntowej warstwie powietrza w profilach 5-200 cm i 2-100 m w Sosnowcu (dr hab. Ewa Łupikasza) oraz Strumienie ciepła jawnego z powierzchni Atlantyku Północnego a zmienność temperatury powietrza w Polsce (1951–2015) (prof. Andrzej Marsz).

Trzecią sesję poświęcono bilansowi gazów cieplarnianych i projekcjom zmian klimatu. Przewodniczył jej prof. Bogusław Kaszewski. Wygłoszono pięć referatów: Emisja gazów cieplarnianych z mokradeł Biebrzańskiego Parku Narodowego w sytuacji ekstremalnie niskich poziomów wody gruntowej – wyniki pomiarów w Kopytkowie w latach 2013–2016 (prof. Krzysztof Fortuniak), Analiza występowania ekstremalnych wartości strumienia CO2 wymienianego między podłożem a atmosferą na torfowisku w Rzecinie (dr hab. Jacek Leśny), Wybór metody odnowienia powierzchni leśnych po wiatrołomach a ich długofalowy wpływ na bilans węgla (mgr inż. Klaudia Ziembińska), Charakterystyka warunków atmosferycznych w dniach z wysoką ewapotranspiracją w obszarach zurbanizowanych oraz terenach rolniczych i bagiennych (dr Mariusz Siedlecki) oraz Porównanie zmian temperatury do roku 2055 z wykorzystaniem bazy CORDEX dla 5 miast w Polsce (mgr inż. Maciej Jefimow).

Podczas sesji posterowej przedstawiono 22 postery. W konferencji uczestniczyło 66 osób.

konf_jubi.JPG

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "KLIMAT A SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA ", Warszawa 5-6 maja 2015

Inicjatywa zorganizowania konferencji przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geofizycznego i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB  była odzewem na stawiane pytania w środowisku naukowym szeroko pojętej ekologii, meteorologii, klimatologii i gospodarki: JAKIE ZNACZENIE MAJĄ DLA POLSKI (lub Co oznaczają dla Polski)  REZULTATY BADAŃ  PIERWSZEJ GRUPY ROBOCZEJ  ZAWARTE W  V  RAPORCIE  IPCC -  opublikowane w 2013 roku, a co wykazują badania nad klimatem prowadzone w naszym kraju.

Szeroka dyskusja podczas trwania „Szczytu Klimatycznego”- CAP 19 w 2013 r w Warszawie i dotychczasowe autorskie wypowiedzi uznanych autorytetów i specjalistów nie w pełni uzmysłowiły nam, jak kształtuje się oblicze zmian klimatu w Polsce od strony, gospodarczej,  społecznej i medialnej.

Organizatorzy konferencji założyli, że powinna ona wykazać:  jak na tle wyników badań przyszłości klimatu w skali globalnej podanych w V Raporcie IPCC kształtują się w Polsce widoczne już wyraźnie postępujące zmiany różnych parametrów klimatycznych na koniunkturę środowiska przyrodniczego a także na rolnictwo, leśnictwo, transport, komunikację i inne wrażliwe dziedziny życia gospodarczego i społeczeństwo,  jakie będą  konsekwencje polityki klimatycznej dla Polski i czy w ogóle jest opracowana i  prowadzona taka polityka.

Powinniśmy być bowiem świadomi: co wykazują modele regionalne dla Polski, co dotychczas wynika z naszych szczegółowych badań nad klimatem, jakie przewiduje się skutki zmian,  jak je łagodzić i jakie przyjąć strategie  dostosowawcze do tych zmian.

Dlatego bardzo ważnym i pilnym problemem stało  się  uwidocznienie ich wielkości, ich skutków i wskazanie działań i metod adaptacji społeczeństwa i gospodarki polskiej do prognozowanych zmian  klimatu.

Chodziło także o wykazanie, czy nauka poradzi sobie ze znalezieniem dowodów  już wyraźnie obserwowanych skutków tych zmian. Wystąpienia autorskie jednoznacznie to potwierdziły. Problemem jest natomiast  przekonanie administracji państwowej o powadze problemu skutków zmian klimatu wyrażających się głównie w intensywności i częstości występowania zjawisk ekstremalnych, niszczycielskich powodujących ogromne straty w gospodarce i społeczeństwie  oraz wysokie koszty poniesionych strat i pilne, intensywne  wszczęcie wdrażania działań  adaptacyjnych, łagodzących i zapobiegawczych negatywnym skutkom tych zmian.

W konferencji uczestniczyła Dyrekcja IMGW, Prezes i Członkowie Zarządu Głównego PTGeof., wybitni naukowcy polscy. Ogólnie w konferencji wzięło udział 52 uczestników z ośrodków akademickich, instytutów badawczych , Polskiej Akademii Nauk, studentów.

 Niestety, mimo wysłanych zaproszeń do wszystkich Urzędów Wojewódzkich w Polsce nie pojawił się żaden ich przedstawiciel.

Konferencję otworzyła Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr hab. Halina Lorenc, prof. nadzw. Wystąpienia wprowadzające wygłosili: Dyrektor IMGW- dr hab. inż. Mieczysław Ostojski, prof. nadzw. oraz Prezes Zarządu Głównego PTGeof. – doc. dr Alfred Dubicki.

Niezwykle interesująca problematyka konferencji wywołała także głęboką merytorycznie dyskusję. Plan Konferencji realizowany był w pięciu sesjach problemowych oraz sesji posterowej.

Dodatkowo w dniu 6 maja wielu uczestników Konferencji wzięło udział w zwiedzaniu i zapoznaniu się z metodami pracy i zastosowaniu najnowszych urządzeń telekomunikacyjnych w Centralnym Biurze Prognoz w IMGW-PIB.

            Pokłosiem Konferencji będzie:

  •  specjalne wydawnictwo monograficzne finansowane zarówno przez PTGeof. jak i IMGW-PIB,
  • wysłanie przez organizatorów Konferencji  do resortów gospodarczych i bezpieczeństwa  administracji państwowej głównych wniosków merytorycznych wykazujących skalę zagrożeń dla społeczeństwa i gospodarki przez obserwowane i prognozowane zmiany klimatu, w tym szczególnie groźne zjawiska  meteorologiczne typu: trąby powietrzne, katastrofalne opady deszczu, powodzie i nagłe powodzie flash flood, gradobicia, huraganowe prędkości wiatru i inne. Nadrzędnym problemem jest także zrozumienie  wpływu tych zjawisk na zdrowie społeczeństwa i zakłócenia w działalności kluczowych resortów gospodarczych państwa,
  • wystosowanie  apelu do resortów o konieczności uruchomienia wspólnego programu badawczego integrującego krajowy potencjał naukowy w zakresie ugruntowania wiedzy na temat skali i rodzajów zagrożeń stwarzanych przez współczesne anomalie klimatyczne i pogodowe.

 

Seminarium z okazji Światowego Dnia Meteorologii i Światowego Dnia Wody,  Warszawa, 24.03.2014

Oddział Warszawski PTGeof. wraz z IMGW-PIB zorganizował seminarium z okazji Światowego Dnia Meteorologii i Światowego Dnia Wody, obchodzonych pod hasłami:

LIV ŚWIATOWY DZIEŃ METEOROLOGII     Pogoda i klimat : mobilizujmy młodzież

oraz XXI ŚWIATOWY DZIEŃ WODY     Woda i energia

Organizatorzy znakomicie przygotowali uroczystość. Zawołanie w haśle mobilizujemy młodzież  znalazło potwierdzenie zarówno wśród słuchaczy jak i prelegentów (odsyłamy do galerii fotografii naszej strony internetowej).
Seminarium otworzyła i prowadziła prof. Halina Lorenc - Przewodnicząca Oddziału. Prelegenci to młodzi pasjonaci zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze.
Mgr Anna Nadolna z IMGW-PIB w referacie Podróże z wodą w tle pokazała przykłady związane z gospodarowaniem wodą i jej niedostatkiem w wielu zakątkach świata. Zachęcamy Anię do dalszych podróży i przekazywania nam takich reportaży.
Mgr Mateusz Taszarek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w referacie: O trąbach powietrznych w Polsce przedstawił zjawiska tornad jakie wystąpiły w Polsce. Sklasyfikował ich rodzaj i siłę, zagrożenia oraz skutki zniszczeń. Trąby powietrzne są tematem jego pracy doktorskiej. Życzymy mu powodzenia i sukcesów.
Dr Bartosz Czarnecki z IMGW-PIB w referacie Techniki numerycznego modelowania do lokalnego rozpoznawania pola wiatru bardzo obrazowo przybliżył zjawisko bryzy i zmian kierunków wiatru na wybrzeżu Bałtyku. Poza specjalistami, informacje Bartosza wykorzystają z pewnością wypoczywający nad Bałtykiem.
Odważni i młodzi ludzie założyli stowarzyszenie Polscy Łowcy Burz. Artur Surowiecki, ich reprezentant, w referacie Historia powstania, metody pracy i uzyskane wyniki  zapoznał zebranych, jak doszło do tej niecodziennej inicjatywy i jakie rezultaty praktyczne stowarzyszenie już osiągnęło. Poznaliśmy rozkład burz w Polsce i strefy, gdzie one najczęściej występują.
Wszystkie prelekcje charakteryzowały się wysokim poziomem i świetną prezentacją. Prof. H. Lorenc uznała, że mogą one być materiałem do publikacji w Przeglądzie Geofizycznym i zachęcała prelegentów do przygotowania artykułów.


Seminarium we Wrocławiu

W dniu 15 stycznia 2014 roku o godz. 14 w sali wykładowej Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr przy ul. Kosiby 8 odbyło się seminarium, na którym został wygłoszony odczyt na temat:
WSPÓŁCZESNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW AGROKLIMATOLOGICZNYCH –  WYKORZYSTANIE FUNKCJI LOKALNYCH ANALIZ RASTROWYCH.
Autorami referatu byli: dr hab. Maciej Kryza, dr Mariusz Szymanowski, dr Marek Błaś, dr hab. prof. Krzysztof Migała, dr Małgorzata Werner, dr Mieczysław Sobik.

Pomiary strumieni turbulencyjnych metodą kowariancji wirów ...

W dniu 13 grudnia 2013 w budynku UMK w Toruniu odbyło się posiedzenie naukowe, w trakcie którego został wygłoszony referat pt. "Pomiary strumieni turbulencyjnych metodą kowariancji wirów – wybrane zagadnienia metodyczne i przykładowe wyniki dla różnych typów powierzchni". Autorami wystąpienia byli prof. dr hab. Krzuysztof Fortuniak, prof.dr hab. Joanna Wibig oraz dr Włodzimierz Pawlak z Katedry Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Współczesna zmiana klimatu w świetle najnowszego raportu WG1 IPCC. 

Oddział Bałtycki PTGf, wspólnie z Sekcją Fizyki Morza Komitetu Badań Morza PAN oraz Wydziałem V Nauk o Ziemi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego zorganizował 6 grudnia 2013  publiczną debatę na temat: "Współczesna zmiana klimatu w świetle najnowszego raportu WG1 IPCC. Możliwe konsekwencje w basenie Morza Bałtyckiego".

Od Antarktydy do Machu Picchu

Semin_Winter_Machu Picchu_2a.jpgW dniu 5 grudnia 2013 w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się seminarium organizowane przez Oddział Warszawski PTGeof. Autorem wystąpienia był dr hab. inż. prof. nadzw. Jan WINTER

 

 

 I Kongres Towarzystw Naukowych

W dniach 17-18 września 2013 odbył się w Warszawie I Kongres Towarzystw Naukowych pt. Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. zorganizowany przez Radę Towarzystw Naukowych, Polską Akademię Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Towarzystwo Naukowe Płockie. Patronat honorowy objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław KOMOROWSKI. Celem Kongresu było ukazanie i ocenienie dotychczasowego wkładu społecznego ruchu naukowego IMG_0425.gifw rozwój i upowszechnianie nauki oraz w rozwój kraju, regionów i lokalnych społeczności, ocena stanu i warunków działania społecznego ruchu naukowego w Polsce oraz dyskusja nad obecnym miejscem i rolą społecznego ruchu naukowego w systemie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki, a zwłaszcza jej upowszechniania. Polskie Towarzystwo Geofizyczne reprezentowali: doc. dr hab. Alfred Dubicki - Prezes i dr Jerzy Szkutnicki - Sekretarz Generalny. Prezes wygłosił referat pt. Polskie Towarzystwo Geofizyczne - działalność i problemy. Referat będzie opublikowany w materiałach Kongresu.